Gdzie wyrzucamy gruz z remontu oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odbiór z terenu miasta

Odpady wielkogabarytowe odbierane są:

  • budynków do 4 lokali -  co najmniej raz na sześć miesięcy
  • budynków powyżej 4 lokali – co najmniej raz na dwa miesiące

Zbiórka prowadzona będzie na terenie poszczególnych osiedli. Odpady wielkogabarytowe wrzucamy do kontenerów, które rozstawione zostaną w miejscach ogólnodostępnych. Planowany czas udostępnienia urządzeń to zazwyczaj 3-4 dni. Informacja o terminie i miejscu podstawienia kontenerów będzie udostępniana do publicznej wiadomości na bieżąco.

Sprawdź harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych >>

Uwaga: W celu podstawienia kontenera zalecane jest, aby Rady Osiedli, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, czy zarządcy zwrócili się do Spółki Ekosystem z wnioskiem o zorganizowanie takiej akcji, wskazując konkretne usytuowanie kontenerów na swoim terenie. W takich przypadkach spółka Ekosystem podstawi kontener na odpady wielkogabarytowe we wskazanym miejscu.

Zobacz: Kto wywozi odpady z mojej dzielnicy?

PSZOK

Odpady wielkogabarytowe możesz dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Pokaż PSZOK-i na mapie>>

Odpady budowlane i remontowe

Niewielkie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które pochodzą z Twojego gospodarstwa domowego można przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pozostawienie tam odpadów jest bezpłatne. Informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK-ów znajduje się powyżej.

Jeśli

  • posiadasz większą ilość gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  • posiadasz gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, czyli niewytworzone w Twoim gospodarstwie domowym,

musisz zamówić kontener lub worek typu „big bag” od firmy specjalizującej się w tego typu usługach. Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona na rzecz Gminy Wrocław nie obejmuje odbioru ww. odpadów.

Powiązane tematy

Co wyrzucamy do pojemnika na opakowania szklane?
Co wyrzucamy do pojemnika na tworzywa sztuczne?
Co wyrzucamy do pojemnika na papier?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące segregowania odpadów we Wrocławiu, skorzystaj z formularza kontaktowego.